Liquiditeit

De liquiditeit toont aan of uw bedrijf de rekeningen binnen één jaar kan betalen. Als u aan deze verplichtingen kunt voldoen, is uw bedrijf liquide. Op deze pagina leest u meer over wat liquiditeit is en hoe u de liquiditeit berekent. 

Wat is liquiditeit? 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre een bedrijf kortlopende schulden kan aflossen. Het gaat hierbij om nog te betalen facturen en andere schulden die binnen één jaar moeten worden betaald. Als het lukt om uw kortlopende schulden te betalen, is uw bedrijf liquide. Als u dat niet lukt, is uw bedrijf ‘illiquide’ en heeft u extra geld nodig om te zorgen dat uw bedrijf op de lange termijn blijft voortbestaan.

De liquiditeitspositie van uw onderneming 

  Als u de liquiditeit berekent, zegt het resultaat iets over uw liquiditeitspositie op dat moment. Het zegt dus niets over de liquiditeit van uw bedrijf in de toekomst. Als u dat wilt weten, kunt u een liquiditeitsbegroting maken. Uw liquiditeit zegt ook niets over uw winst. Liquiditeit is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven en winst is de verhouding tussen omzet en kosten. Als uw winst maakt, betekent dit dus niet automatisch dat uw liquiditeit ook meestijgt. 

  Liquiditeit berekenen 

  Uw kunt de liquiditeit van uw bedrijf op verschillende manieren berekenen. U kunt kijken naar uw nettowerkkapitaal of de current ratio of quick ratio berekenen.

  Bij de voorbeeldberekeningen gaan we uit van de volgende cijfers:

  Debiteuren (uitstaande facturen) € 60.000
  Voorraden € 40.000
  Saldo bankrekening € 50.000
  Kasgeld € 5.000
  Vlottende activa € 155.000
  Crediteuren € 75.000
  Kortlopende schulden € 30.000
  Kort vreemd vermogen € 105.000

  Nettowerkkapitaal 

   Werkkapitaal is het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan de dagelijkse verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld het betalen van salarissen of leveranciers.
   Het nettowerkkapitaal geeft aan of u voldoende bezittingen heeft om uw kortlopende schulden af te lossen. U berekent het door het kort vreemd vermogen af te trekken van de vlottende activa.

   Nettowerkkapitaal = vlottende activa -/- kort vreemd vermogen

   In dit voorbeeld: 155.000 -/- 105.000 = 50.000

   Current ratio

   De current ratio geeft aan of u met uw vlottende activa uw kortlopende schulden kunt betalen. U kunt de current ratio berekenen, door uw vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Over het algemeen heeft een gezond bedrijf een current ratio hoger dan 1, meestal tussen de 1,25 en 1,5.

   Current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen

   In dit voorbeeld: 155.000 / 105.000 = 1,48

   Quick ratio 

    In de berekening van het quick ratio, berekent u ook of u met uw vlottende activa uw kortlopende schulden kunt betalen, maar neemt u de voorraden niet mee in uw vlottende activa. Deze ratio is geschikter als de omloopsnelheid van uw voorraad laag is.
    Een positief quick ratio is minimaal 1.

    Quick ratio = vlottende activa exclusief voorraden / kort vreemd vermogen

    In dit voorbeeld: (155.000 -/- 40.000) / 105.000 = 1,10

    Maak de berekening met regelmaat

    Uw liquiditeit berekenen doet u op basis van gegevens van uw balans. De balans is een momentopname en wisselt per dag. Bereken daarom uw current ratio, quick ratio en/of nettowerkkapitaal met enige regelmaat.

    Statische en dynamische liquiditeit 

    De quick ratio, current ratio en het nettowinstkapitaal zeggen wat over de statische liquiditeit van een bedrijf. Deze ratio's geven aan of uw bedrijf schulden binnen een jaar kunt aflossen met de op dat moment beschikbare bezittingen.  

    De dynamische liquiditeit geeft aan hoe de inkomende geldstroom van uw bedrijf in een bepaalde (vaak toekomstige) periode zich verhoudt tot de uitgaande geldstroom. Eerst kunt u een liquiditeitsbegroting maken, om in te schatten wat de inkomsten en uitgaven in een periode zullen zijn. Als u deze cijfers met elkaar vergelijkt, kunt u nagaan of u in deze periode aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. 

    Wat is een goede liquiditeit? 

    Omdat u de liquiditeit op verschillende manieren kunt berekenen, verschilt een positieve liquiditeit per ratio. Zo lig een positief current ratio over het algemeen tussen de 1,25 en 1,5. Voor het quick ratio geldt dat een quick ratio hoger dan 1 al goed is, omdat u bij deze berekening de voorraden niet meetelt. Voor het nettowinstkapitaal geldt, dat dit bedrag positief moet zijn. Dat is het geval als uw vlottende activa groter zijn dan uw kortlopende schulden. Uw bedrijf is dan liquide. Als een van deze ratio's negatief uitvalt, is uw bedrijf illiquide. 

    Uw liquiditeit verbeteren 

    Als u de liquiditeit van uw bedrijf wilt verbeteren, kunt u dat op verschillende manieren doen.  

    Zorg voor goed debiteurenbeheer 

    Focus als eerste op uw debiteurenbeheer, want hoe sneller klanten uw openstaande rekeningen betalen, hoe meer vlottende activa u heeft en hoe beter uw liquiditeit. Zo kunt u bijvoorbeeld uw betalingstermijn inkorten of gebruik maken van factoring.

    Slim verkopen en inkopen 

     Heeft u machines of andere bedrijfsmiddelen niet meer nodig? Verkoop deze dan. U kunt ook nagaan of u uw voorraad flexibeler kunt inkopen om uw liquiditeit te verbeteren. U koopt dan alleen voorraad in als u zeker weet dat u deze kunt verkopen. Zo spreidt u uw uitgaven en zit er minder ‘vast’ in voorraden. 

     Minimaliseer privé-opnames 

     Als u geen geld voor privédoeleinden nodig heeft, kunt u het ook in uw bedrijf laten zitten om de liquiditeit te verbeteren. Zo heeft u meer liquide middelen om uw kortlopende schulden mee te betalen. 

     Liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit 

     Naast de liquiditeit kunt u de financiële gezondheid van uw bedrijf ook uitdrukken in de solvabiliteit en rentabiliteit. Deze ratio's zeggen allemaal iets anders over de gezondheid van uw bedrijf. Zo geeft de liquiditeit aan in welke mate een bedrijf schulden kan aflossen op de korte termijn. De solvabiliteit geeft dit aan voor de lange termijn. De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van een bedrijf. Dit ratio geeft de verhouding aan tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen. 

     Hulp van onze adviseurs

     Wilt u weten hoe de Zelfstandig Adviseur van RegioBank bij u in de buurt u kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten u geholpen kan worden om uw bedrijf te laten groeien. 

     Maak vrijblijvend een afspraak

     Meer lezen

     Balans opstellen: activa versus passiva

     Cashflow ofwel kasstroom

     Bedrijf laten groeien begint met financieel inzicht