Financieringsbegroting

Heeft u de bedrijfsmiddelen die nodig zijn voor de start of groei van uw bedrijf uitgewerkt in een investeringsbegroting? Dan is de vraag hoe u deze investeringen gaat betalen. Dit werkt u uit in een financieringsbegroting.

Wat is een financieringsbegroting?

In een financieringsbegroting staat hoe u de benodigde investeringen gaat betalen. Heeft u voldoende eigen vermogen? Of heeft u behoefte aan een zakelijke financiering, zoals een Bedrijfshypotheek of zakelijk krediet om de investeringen te betalen?

Financieringsbegroting en investeringsbegroting

In de investeringsbegroting staat welke investeringen u moet doen om een bedrijf op te starten of uw bedrijf verder te laten groeien. Dit is een overzicht van alle bedrijfsmiddelen die u nodig heeft met daarbij vermeld wat al deze middelen kosten. Na het opstellen van de investeringsbegroting bekijkt u hoe u deze investeringen gaat betalen. Dat doet u in een financieringsbegroting.

Wat staat er in een financieringsbegroting?

In de financieringsbegroting geeft u aan hoe u de benodigde investeringen gaat betalen. Dit kan met eigen vermogen en vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen is geld dat u zelf inbrengt in uw bedrijf. Dit kan privé geld zijn, zoals eigen spaargeld. Eigen vermogen kan ook uit uw bedrijf komen. Ook bedrijfsmiddelen die u al heeft vallen hieronder. Denk bijvoorbeeld aan een auto of een laptop.

Ook achtergestelde leningen, zoals een lening bij een familielid, tellen mee als eigen vermogen.

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen is geld dat u leent bij de bank. Ook openstaande facturen bij leveranciers zijn onderdeel van uw vreemd vermogen. Vreemd vermogen, ookwel schulden, worden onderverdeeld in lang en kort vreemd vermogen:

  • Vreemd vermogen lang: langlopende schulden zoals een hypotheek op uw bedrijfspand.
  • Vreemd vermogen kort: kortlopende schulden die u binnen 1 jaar moet betalen zoals zakelijk krediet waarmee u rood kan staan op uw zakelijke rekening.

Financieringsbegroting maken in 3 stappen

Stap 1: Bepaal uw eigen vermogen

Bepaal eerst hoeveel eigen geld u wilt inbrengen. Denk hierbij aan spaargeld of bedrijfsmiddelen die u al aangeschaft heeft. Ook geld dat u met een achtergestelde lening van familie of vrienden leent, telt mee als eigen vermogen.

Onderneemt u al langer? Bereken dan uw eigen vermogen. Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa (bezittingen) af te trekken.

Stap 2: Bepaal uw vreemd vermogen lang

Stel de hoogte van uw lang vreemd vermogen vast. Lang vreemd vermogen is een schuld met een looptijd van langer dan 1 jaar, zoals een zakelijke hypotheek.

Stap 3: Bepaal uw vreemd vermogen kort

Bepaal de hoogte van een kort vreemd vermogen, zoals een zakelijk krediet of een leverancierskrediet. Dit zijn de schulden die u binnen een jaar moet aflossen.

Voorbeeld van een financieringsbegroting

In een financieringsbegroting staat hoeveel eigen vermogen er is en hoe hoog het vreemd vermogen is.

Eigen vermogen
- Spaargeld € 30.000
- Auto € 10.000
- Laptop € 1.000
Vreemd vermogen lang
- Bedrijfshypotheek € 80.000
Vreemd vermogen kort
- Rekening-courant Krediet € 10.000
Totaal € 131.000

In dit voorbeeld kan er dus € 131.000 geïnvesteerd worden.

Tip: controleer uw solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) om te bepalen of uw bedrijf op lange termijn alle schulden kan aflossen. Als de solvabiliteit van uw bedrijf goed is (> 25%), is uw bedrijf beter bestand tegen financiële tegenslagen.

Meer lezen over solvabiliteit

Begrotingen in het financieel plan

In het financieel plan vertaalt u uw bedrijfsidee in cijfers. Daarmee krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw bedrijfsplannen. Daarnaast kunt u het financieel plan gebruiken om investeerders te overtuigen. Belangrijk als uit uw financieringsbegroting komt dat u vreemd vermogen wilt aantrekken om de benodigde investeringen te betalen.

Het financieel plan bestaat naast de financieringsbegroting ook uit de volgende begrotingen:

  • investeringsbegroting: hierin staat welke bedrijfsmiddelen, tegen welke kosten, nodig zijn voor de start of groei van uw bedrijf.
  • exploitatiebegroting: in deze resultatenbegroting, die inzicht geeft in de verwachte kosten en opbrengsten, wordt duidelijk of uw de komende jaren winst of verlies denkt te maken.
  • liquiditeitsbegroting: deze begroting geeft inzicht in de verwachte kasstromen.

Uw adviseur in de buurt helpt graag

Wilt u weten hoe de Zelfstandig Adviseur van RegioBank bij u in de buurt u kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten u geholpen kan worden.

Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, uw boekhoudpakket koppelen

Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

Maak een afspraak voor zakelijk advies