Geld opnemen van Levensloop

De levensloopregeling is door de overheid al in 2012 afgeschaft. U kunt het geld van uw Levensloop opnemen tot 1 november 2021. Lees hoe het werkt.

Levensloop opnemen

U laat het geld eerst storten op de rekening van uw (ex-)werkgever. Die verrekent de levensloopverlofkorting , houdt loonheffingen in en betaalt u een nettobedrag uit. Hoeveel levensloopverlofkorting u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u heeft gespaard en de korting die u eerder al heeft gehad toen u geld opnam.

Zo neemt u geld op

Opnemen als u uw geld hebt belegd

Wilt u uw geld in 1 keer opnemen? Vul dit dan in op het formulier 'Verzoek tot opheffing RegioBank Levenslooprekening zonder werkgever'. U geeft ons daarmee opdracht uw beleggingen te verkopen. We maken het geld naar u over en heffen uw rekeningen op.

Wilt u uw geld in delen laten uitkeren? Verkoop dan eerst uw beleggingen. Dat regelt u via Mijn RegioBank. Vul daarna het formulier 'Verzoek tot opheffing RegioBank Levenslooprekening zonder werkgever' in.

Goed om te weten

Uw inkomen stijgt als u geld opneemt. U kunt daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomen. Ook heeft u misschien minder recht op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag.

U heeft geen (ex-)werkgever

Als u geen werkgever meer heeft, kunt u het tegoed in één keer laten uitkeren via RegioBank. Hierna beëindigen wij uw rekening. Een periodieke uitkering is niet mogelijk. Wij zorgen voor een 'salaris'-betaling waarbij we de verplichte loonheffingen zullen inhouden. Eventueel te veel betaalde loonbelasting kunt u terugvragen via uw Aangifte Inkomstenbelasting. Zo kunt u ook uw levensloopverlofkorting verrekenen. Op het bedrag na loonheffing houden wij € 25 administratiekosten in.

Gebruik hiervoor het formulier 'Verzoek tot opheffing RegioBank Levenslooprekening zonder werkgever' en stuur dit op met:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de rekeninghouder (let op: bij een rijbewijs of identiteitskaart voor- en achterkant kopiëren).
  • Een kopie van het bankafschrift of de bankpas, waaruit blijkt dat de rekening op uw naam staat. De overige gegevens mogen onleesbaar worden gemaakt.

Let op: alle formulieren die op de 10e van de maand door RegioBank zijn ontvangen, worden normaal gesproken rond de 15e van de maand uitbetaald. Een formulier dat we na de 10e ontvangen wordt de volgende maand uitbetaald. Na de uitbetaling krijgt u van ons een uitkeringsspecificatie. Ook sturen we begin van het jaar een opgave voor uw belastingaangifte toe.

Opnemen na overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw erfgenamen het geld op uw Levensloop opnemen en de rekening opheffen. Het geld gaat naar uw ex-werkgever die loonheffingen en levensloopverlofkorting verrekent. Die maakt het over naar uw erfgenamen. Als u geen ex-werkgever hebt, betalen wij het geld uit. Uw erfgenamen kunnen dan contact opnemen met uw Zelfstandig Adviseur. Hij kan ze vertellen welke documenten ze moeten meesturen met het opnameformulier.

Geeft u geen keuze door voor 1 oktober 2021?

U mag doorsparen op uw rekening, maar geef wel uw keuze door voor 1 oktober 2021. Doet u dat niet, dan houden wij loonbelasting in over het saldo dat op 1 november op uw levenslooprekening staat. Als u geen rekening bij ons heeft, openen we een administratieve rekening voor u waarop we het tegoed storten na inhouding van loonheffingen en administratiekosten.

Kan ik met mijn levenslooptegoed verder sparen of beleggen? storten in een lijfrente?

Het bedrag dat overblijft nadat uw werkgever of RegioBank de loonheffingen heeft ingehouden, kunt u gebruiken om verder te sparen of te beleggen. Als u in Nederland woont, telt geld op uw spaar-, beleg- en betaalrekeningen mee als vermogen voor de inkomstenbelasting. Uw vermogen valt in box 3 van de belasting. Over uw vermogen dat boven een bepaalde grens uitkomt, betaalt u belasting. Dit heet vermogensrendementsheffing. Doet u over 2021 aangifte? Dan kijkt de Belastingdienst naar uw vermogen op 1 januari 2021.

Kan ik mijn levenslooptegoed gebruiken voor mijn pensioen?

Heeft u een pensioengat? Dan mag u het tegoed van uw Levenslooprekening bruto laten overzetten naar het pensioenfonds, zowel volledig als een deel ervan. Wel moet dit ook binnen de voorwaarden van het pensioenfonds passen en heeft u de instemming van uw pensioenfonds nodig. Op het moment dat u uw levenslooptegoed wilt gebruiken voor uw pensioen, vraagt u een overboeking aan. Wij zorgen er dan voor dat het opgegeven bedrag naar uw werkgever gaat. Uw werkgever zorgt er daarna voor dat het bedrag bij de pensioenuitvoerder terecht komt.

Wat gebeurt er als ik de AOW-leeftijd bereik of eerder met pensioen ga?

Uw levenslooprekening moet zijn opgeheven voor de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Als dat voor 1 november 2021 is, moet uw rekening dus eerder worden opgeheven. Gaat u vóór 1 november 2021 met pensioen? Zorg er dan voor dat u het levenslooptegoed uiterlijk één dag voordat u met pensioen gaat volledig opneemt.

Wat gebeurt er bij scheiden?

Een levenslooprekening is persoonlijk en bij de verdeling kan de levenslooprekening dus niet op naam van een ex-partner worden gezet.

Is mijn geld veilig?

Geld dat op de Levenslooprekening staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Als een bank met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, krijgt elke rekeninghouder tot € 100.000 terug. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het depositogarantiestelsel. Heeft u meerdere rekeningen bij RegioBank of bij andere merken van de Volksbank N.V.? Dan geldt het maximum van € 100.000 voor alle rekeningen samen.

Hoe werkt de levensloop verlofkorting?

Neemt u geld op van uw Levenslooprekening? Dan heeft u mogelijk recht op levensloopverlofkorting. Dit is een korting op uw inkomstenbelasting. Deze korting is nooit meer dan het opgenomen bedrag. De korting is maximaal € 209 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011. Uw werkgever verrekent deze levensloopverlofkorting als hij uw levensloopsaldo aan u uitkeert. Heeft u geen werkgever meer? Dan houden wij alleen de loonheffingen in. We houden géén rekening met de levensloopverlofkorting. U kunt uw levensloopverlofkorting dan verrekenen in uw aangifte Inkomstenbelasting.

Door uitbetaling van het levenslooptegoed betaal ik over een deel van mijn inkomen het hoogste belastingtarief. Kan ik daar nog iets tegen doen?
Uiterlijk dit jaar ontvangt u uw levenslooptegoed. Dat kan een periodieke betaling zijn of een uitkering ineens. Hierdoor krijgt u te maken met extra inkomen en kan het zo zijn dat u (voor een deel) belasting moet betalen volgens het hoogste tarief. U kunt onderzoeken of ‘middelen’ van uw inkomen voor u verstandig is. De belasting wordt dan berekend over uw gemiddelde inkomen in die periode. Misschien betaalt u dan minder belasting. U moet dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst.