Nabestaandenservice: als een dierbare overlijdt

Het verlies van een dierbare is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Er breekt een hectische tijd aan, waarin je veel moet regelen. Zoals het doorgeven van het overlijden bij de bank en andere financiële zaken. RegioBank helpt je hierbij, via de nabestaandenservice. Natuurlijk kun je ook altijd terecht bij de zelfstandig adviseur van de overledene.

Stap 1: Het overlijden melden

We raden je aan om het overlijden direct bij ons te melden. Dit kun je doen met de zelfstandig adviseur van de overledene. Heb je de contactgegevens van je adviseur niet paraat? Gebruik dan onze adviseurzoeker.

Vind een adviseur

Wie kan het overlijden melden?

Iedere nabestaande mag het overlijden melden. Wel raden we aan dat de executeur dit doet. De executeur is degene die in het testament is aangewezen om de erfenis en administratie af te handelen. Deze persoon kan later ook de benodigde documenten aanleveren. Hij of zij is ook de enige die informatie krijgt over het saldo van de overledene. En eventueel leningen of andere financiële producten.

Stap 2:  Benodigde documenten verzamelen en indienen bij je adviseur 

Je hebt een aantal documenten nodig om de administratie in gang te zetten. Welke documenten dit zijn, lees je hieronder. Mogelijk wijkt je situatie af. Informeer bij je zelfstandig adviseur welke documenten je in je specifieke situatie nodig hebt.

Document 1: de akte van overlijden

Het eerste en belangrijkste document is de akte van overlijden. Heb je dit document nog niet? Vraag het dan op bij de gemeente waarin je dierbare overleed. In de meeste gevallen regelt de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden.

Wij hebben dit document nodig om:

 • Zeker te weten wie de overledene is.
 • De juiste gegevens te hebben.
 • Zeker te weten dat de overledene daadwerkelijk overleden is en zo geregistreerd staat.
 • Te voldoen aan de wet.

Document 2: de Verklaring van erfrecht 

Als je de akte van overlijden hebt, is het tweede document de is Verklaring van erfrecht. Dit document is niet altijd nodig, maar in de meeste gevallen wel. Je zelfstandig adviseur kan je hierover adviseren. In de Verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn, en wie de executeur is. De executeur is de erfgenaam die de erfenis afhandelt.

De notaris stelt dit document op. Dit doet hij of zij op basis van het testament. Had de overledene geen testament? Dan stelt de notaris de Verklaring van erfrecht op aan de hand van het Nederlandse erfrecht.

Wij hebben dit document nodig omdat:

 • We moeten weten wie de erfgenamen zijn.
 • We moeten weten wie de nalatenschap mag afhandelen.
 • De overledene bepaalde (fiscale) producten heeft. Dit kunnen we pas afhandelen als we zeker weten wie de erfgenamen zijn, zodat we deze producten fiscaal juist kunnen afhandelen.
 • Er sprake is van een testament. In het testament kunnen andere zaken dan de wettelijke verdeling van de nalatenschap staan.

Document 3: Opdrachtbrief

In de opdrachtbrief bepaalt de erfgenaam wat er met de financiële producten van de overledene gebeurt. De executeur kan de opdrachtbrief zelf opstellen, samen met de andere erfgenamen. Bij RegioBank is hiervoor een formulier beschikbaar wat je samen met de zelfstandig adviseur kunt invullen. Het is belangrijk dat deze brief ondertekend wordt door de juiste personen.

Stap 3: De Nabestaandenservice wikkelt de betaal- en spaarrekeningen af 

Heb je het overlijden gemeld en de juiste documenten aangeleverd? Dan wikkelt de nabestaandenservice de betaal- en spaarrekening af. We blokkeren de persoonlijke bankrekening van de overledene. Dat betekent het volgende:

 • Machtigingen voor derde personen voor toegang tot de rekening vervallen.
 • Toegang tot Mijn RegioBank wordt beëindigd.
 • Pinbetalingen doen of geld opnemen is niet meer mogelijk.
 • Overschrijvingsformulieren, Mijn RegioBank of telefonisch bankieren worden geweigerd.
 • Uitstaande pinbetalingen worden stopgezet.
 • Automatische spaar- en betaalopdrachten worden stopgezet.
 • Bestaande incasso’s lopen door.
 • Nota’s van de overledene worden betaald.

Wat gebeurt er met de rekeningen  

Er zijn drie opties voor de rekeningen van de overledene bij RegioBank:

 1. De rekeningen worden opgeheven (als de overledene de enige rekeninghouder was).
 2. De gezamenlijke rekeningen (ook wel en/of rekeningen) worden voortgezet op naam van de overgebleven rekeninghouder.
 3. De rekeningen worden voortgezet op de naam van de aangewezen erfgenaam. Hiervoor is een Verklaring van Erfrecht nodig.

Stap 4: Wikkel de overige bankproducten af 

Mogelijk had de overledene andere bankproducten naast zijn of haar rekening(en). Ook die kun je met behulp van je adviseur afwikkelen.

Effectenrekening blokkeren 

Had de overleden rekeninghouder een effectenrekening (oftewel beleggersrekening) en was hij of zij de enige rekeninghouder? Dan blokkeert de Nabestaandenservice de effectenrekening direct na ontvangst van de melding. Totdat bekend is wie over de rekening kan beschikken zijn er geen aan- en verkopen mogelijk. Was er een mederekeninghouder voor de effectenrekening? Die kan over de rekening blijven beschikken.

Hypotheek afwikkelen 

De hypotheek loopt na het overlijden door. Stond het huis ook op naam van een partner of iemand anders die erin blijft wonen? Die kan de hypotheek na overlijden voortzetten op eigen naam. We beoordelen eerst of de bewoner de maandlasten kan betalen.

Kiezen de erfgenamen ervoor om het huis te verkopen na het overlijden? Dan kun je de hypotheek aflossen zonder vergoeding voor het renteverlies.

Is aan de hypotheek een levensverzekering gekoppeld? Deze keert dan waarschijnlijk uit. Daarmee kunnen de erfgenamen – een deel van – de hypotheekschuld aflossen

Heb je andere vragen over de gevolgen van een overlijden voor huis en hypotheek? Op RegioBank vind je meer informatie over je hypotheek na overlijden (van je partner).

Kredieten blokkeren 

Als de overledene kredieten had bij RegioBank, blokkeren we die. Er kan niet meer worden opgenomen. De resterende schuld wordt meegenomen in de erfenis. De schuld wordt afbetaald met het geld dat de overledene achterlaat. In sommige gevallen is het zo dat kredieten tot een bepaald bedrag komen te vervallen bij overlijden. Dit vind je dan terug in de voorwaarden.

Stap 5: Vrijgeven van de bankrekening na overlijden

We heffen de rekening van de overledene op als we de benodigde documenten hebben.

 • Waren de rekeningen gezamenlijke rekeningen? Dan blijft de rekening op naam staan van de andere rekeninghouder.
 • Was de overledene de enige rekeninghouder? Dan wordt - indien de erfgenamen dit bepalen - de rekening opgeheven, tenzij anders staat beschreven in het testament. Dan neemt de notaris in de akte van erfrecht op hoe gehandeld wordt met de rekening.

De erfgenaam die de nalatenschap afhandelt (de executeur) heeft toegang tot de betaal- en/of spaarrekening tot deze opgeheven wordt.

Waar moet je nog meer aan denken na een overlijden?  

De bankzaken zijn een belangrijk deel van het regelwerk na een overlijden. Maar er zijn nog meer financiële en administratieve zaken te regelen. Om je te helpen het overzicht te bewaren, hebben we een checklist overlijden opgesteld.

Icoon van een bel

Erfenis aanvaarden of niet? Doe goed onderzoek!

Er kunnen in een nalatenschap schulden verborgen zijn. Doe daarom goed onderzoek voordat je kiest om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Na overlijden heb je hier drie maanden voor.

Let op: haal je na overlijden waardevolle bezittingen uit de woning van de overledene? Of gebruik je geld van de banktegoeden van de overledene? Dit kan ervoor zorgen dat je verplicht bent de erfenis te aanvaarden.

Meer over schulden erven.

Informatiewijzer Bankzaken na een overlijden

De Nabestaandenservice van RegioBank ondersteunt de zelfstandig adviseur bij het regelen van alle bankzaken die via RegioBank lopen. In de 'Informatiewijzer Bankzaken na een overlijden' lees je wat je kunt verwachten, hoe de adviseur je kan helpen en wat je zelf moet regelen.

Vermissing doorgeven 

Is je dierbare niet overleden, maar vermist? Dan kun je alle hulp gebruiken. Ook bij praktische aangelegenheden, zoals bankzaken. Het is belangrijk dat je ons op de hoogte stelt. Je kunt de vermissing aan ons doorgeven via de achterblijversdesk op 030 – 633 30 04 of je stuurt een mail naar achterblijversservice@regiobank.nl.