Nabestaandenpensioen: partner- en wezenpensioen

In veel pensioenregelingen is een nabestaandenpensioen opgenomen. Als iemand overlijdt, dan krijgen partner en kinderen een vergoeding uit het pensioen van de overledene. Hiernaast heeft u mogelijk recht op uitkeringen vanuit de overheid. Bijvoorbeeld de Algemene Nabestaandenwet (ANW).  

Nabestaandenpensioen wordt wel als verzamelnaam gebruikt. Dan gaat het over de ANW-uitkering en nabestaandenpensioen uit een pensioenfonds.  

Op deze pagina:

Partnerpensioen: nabestaandenpensioen voor u of uw partner
Bijzonder partnerpensioen bij een tweede huwelijk
Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner
Hoeveel belasting moet u betalen over het nabestaandenpensioen?
De ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet)
Levensverzekering

Partnerpensioen: nabestaandenpensioen voor u of uw partner

Als uw partner overlijdt verandert er veel aan uw financiële situatie. Uw inkomen daalt mogelijk. Partnerpensioen helpt om financiële problemen te voorkomen. De meeste pensioenregelingen bevatten een nabestaandenregeling. U krijgt daardoor elke maand een bedrag uit het pensioen van uw overleden partner.  

U heeft als weduwe of weduwnaar mogelijk ook recht op een ANW-uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet. Niet iedereen heeft recht op een ANW-uitkering. Lees meer over de ANW op deze pagina.

Wat is partnerpensioen? 

Partnerpensioen of weduwepensioen is het bedrag dat de achtergebleven partner krijgt uit de pensioenregeling van de overleden partner.  

Voor werknemers in loondienst regelt de pensioenuitvoerder van de (voormalig) werkgever het nabestaandenpensioen. Zelfstandig ondernemers bouwen niet automatisch pensioen op. Zij moeten hier zelf voor zorgen. Bijvoorbeeld via een beroepspensioenfonds, of een eigen pensioen spaar- of beleggingsrekening. 

Hoogte partnerpensioen

De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het pensioenfonds. Meestal ligt dit op 70 procent van de opgebouwde pensioenuitkering.  

Voorwaarden partnerpensioen

U ontvangt niet automatisch partnerpensioen van de pensioenverstrekker van uw partner. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

  • U bent getrouwd of geregistreerd partner of u heeft elkaar als partner aangemeld bij de verstrekker;
  • De pensioenregeling van uw partner bevat nabestaandenpensioen. Dit kunt u voor uw eigen pensioenregeling inzien op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Een laatste factor is de vraag of het nabestaandenpensioen binnen de pensioenregeling van uw partner op risicobasis is of opbouwbasis. Meer over het verschil tussen deze twee leest u op Wijzeringeldzaken.nl

Nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum

Overlijdt iemand voordat zijn of haar pensioen in gaat? Dan krijgt de overgebleven partner doorgaans nabestaandenpensioen. Dit geldt niet voor elke verstrekker en elke pensioenregeling. Het nabestaandenpensioen kan vervallen als uw overleden partner ontslag nam of ontslagen werd. Ook hiervoor geldt dat het type pensioen bepalend is: 

  • Nabestaandenpensioen op risicobasis betaalt niet altijd uit. Dit type nabestaandenpensioen betaalt alleen uit als uw overleden partner nog actief deelnam aan de regeling op moment van overlijden.
  • Nabestaandenpensioen op opbouwbasis betaalt ook uit als uw partner geen pensioen meer opbouwde op het moment van overlijden.

Lees meer op Wijzeringeldzaken.nl.

Nabestaandenpensioen bij overlijden na de pensioendatum

Als iemand overlijdt na haar of zijn pensioendatum, stopt de pensioenuitkering. Had de overledene een partner? Dan gaat het bijzonder nabestaandenpensioen op dat moment in. Uw pensioenfonds heeft hier meer informatie over.   

Wanneer stopt het nabestaandenpensioen?

De achtergebleven partner ontvangt nabestaandenpensioen zolang deze leeft.  

Wezenpensioen

Het partnerpensioen is bedoeld voor de achterblijvende partner. Heeft u minderjarige kinderen? Voor hen is er ook een vergoeding: het wezenpensioen. De hoogte van dit bedrag verschilt per pensioenverstrekker. Vaak is het een lager percentage van het opgebouwde pensioenbedrag dan u als partner ontvangt.

Bijzonder partnerpensioen bij een tweede huwelijk

Bent u gescheiden? En bent u een tweede keer getrouwd of als partner geregistreerd? Dan wordt het nabestaandenpensioen dat uw partner uit uw tweede huwelijk ontvangt mogelijk gekort. In dit geval wordt de vergoeding voor uw laatste partner verminderd met het bedrag dat uw ex-partner ontvangt. 

Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner

Ex-partners kunnen ook bijzonder partnerpensioen ontvangen wanneer de andere ex overlijdt. Het gaat dan om het pensioen dat de overledene opbouwde tijdens het huwelijk. Vaak bepalen mensen in een echtscheidingsconvenant ook hoe ze omgaan met bijzonder partnerpensioen. We raden u aan om goed uit te zoeken hoe u dit heeft geregeld. 

Alles over scheiden en uw financiën

Hoeveel belasting moet u betalen over het nabestaandenpensioen?

Nabestaandenpensioen geldt als inkomen. Het bedrag dat u ontvangt wordt bij uw inkomen gerekend. Over het totale inkomen moet u inkomstenbelasting betalen.  

De ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet)

De ANW-uitkering is een Nederlandse volksverzekering. Dat is een voorziening van de overheid. De ANW wordt ook wel nabestaandenuitkering genoemd. En soms ook nabestaandenpensioen. Als u in Nederland woont bent u hier automatisch voor verzekerd. Is uw partner overleden? Dan heeft u –onder voorwaarden– recht op een ANW-uitkering.

Wanneer heb ik recht op een ANW-uitkering? 

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op een ANW-uitkering:

  • U bent jonger dan de AOW-leeftijd;
  • U heeft een minderjarig kind óf u bent voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt.

Hoogte van een ANW-uitkering

Voldoet u aan de voorwaarden voor de ANW? Dan kijkt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar uw bruto-inkomen. De hoogte van uw inkomen bepaalt de hoogte van uw ANW-uitkering. De precieze bedragen kunnen jaarlijks veranderen.  

Op de site van de SVB staat een korte vragenlijst. Als u die invult, weet u of u recht heeft op ANW en op welk bedrag.  

ANW-uitkering voor wezen

Vroeger was er een losstaande overheidsregeling voor wezen. Nu is dit onderdeel van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Kinderen hebben recht op een ANW-uitkering als beide ouders overleden zijn. Of als moeder overlijdt en vader onbekend is. De regeling geldt voor kinderen tot 16 jaar. In sommige situaties loopt het langer door, tot maximaal 21 jaar.   

U kunt op rijksoverheid.nl terecht voor meer informatie over ANW voor wezen.  

Levensverzekering 

U kunt het nabestaandenpensioen en de ANW-uitkering voor uw partner en kinderen aanvullen, bijvoorbeeld door een levensverzekering af te sluiten. U kunt natuurlijk ook zelf geld sparen of een beleggingsrekening of pensioenrekening openen.

Een levensverzekering is in feite een verzamelnaam voor verzekeringen die uitbetalen na overlijden van de verzekerde. Denk bijvoorbeeld aan een Overlijdensrisicoverzekering. Of een uitvaartverzekering, die bedoeld is om de begrafenis of crematie te bekostigen.  

Daarnaast kunt u zelf een aanvullende levensverzekering afsluiten. Houd er rekening mee dat hier verschillende vormen van zijn. In een spaarverzekering kunt u vastleggen dat deze ook bij leven uitkeert, nadat u een bepaalde leeftijd bereikt. Ook zijn er verzekeringen die na een afgesproken periode verlopen. Uw Zelfstandig Adviseur denkt graag met u mee. Mogelijk betaalt u hiervoor wel advieskosten.

Ik wil een afspraak maken Na het pagina-overzicht

Meer informatie over:

Gezamenlijke rekening na overlijden partner

Woning erven

Nabestaandenpensioen